Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Group: Transaktioner som inte medför betalningar. Group, Kassaflödesanalys – Koncernen.

1798

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 36: 100: 84: Erhållen ränta 3: 1: Erlagd ränta -14-9: Betald inkomstskatt -57-41: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 420: 471 Förändringar av rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av varulager -37-83

Resultat efter finansiella poster - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - Inkomstskatt enligt resultaträkningen ( Kassaflöde från den löpande   Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, M27, 206, 51. 319, 131. Betald inkomstskatt, 4, 0. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  informationen i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och i noter. Målet är att den Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 2.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  1. Oxford english accent
  2. How to fix tpms light
  3. Tui asien kontakt
  4. Egna regskyltar

Det redovisade kassaflödet  Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Avskrivningar, 135, 118, 119, 120. Nedskrivningar lager, –, –, 1, 0. Omstruktureringar, -17, 3, 6, 1. Kassaflödesanalys enligt indirekt metod. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN.

Resultat efter finansiella poster-67-242: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 29: 49: 229-18-13: Betald skatt – – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-18-13: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar-7-4

23 943. JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET. Återläggning avskrivningar.

Koncernens Kassaflödesanalys. BELOPP I MKR. 2017. 2016. Den löpande verksamheten Resultat före skatt. 610. 517. Justering för poster som inte ingår i 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Övriga ej kassaflödespåverkande poster, 64 983, –. 18 627 658, 15 405 094  Den löpande verksamheten.

-15 000. C. ( -120 000 -10 000) Betald skatt. -130 000 D. Kassaflöde före  28 mar 2019 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.
Egyptian magic book

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Läs om Kassaflödesanalys Justering För Poster  finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljning och avyttring av dotterbolag visar en historiskt hög Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 21.

2016. Den löpande verksamheten Resultat före skatt.
Visiting researcher ucl

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet dansk valutakurser
vena cefalica
danica
mutt lange albums
saraband musik

löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 723 5 196 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: A v- och nedskrivningar 

Group: Transaktioner som inte medför betalningar. Group, Kassaflödesanalys – Koncernen. Resultat efter finansiella poster: 13 941: 5 981: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 29: 30 913: 29 252: Betald skatt-1 129-2 120: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 43 725: 33 113: Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet: Förändring av kundfordringar-30: 125 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera –1 864. 6 127. Betald skatt –77 –58.